1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Jozef Hrlík - AGROSKLAD, so sídlom Žabokreky nad Nitrou 17, 95 852 Žabokreky nad Nitrou, IČO 35 56 58 30, IČ DPH SK 10 30 98 64 95 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.agrosklad-eshop.sk (ďalej len "systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.agrosklad-eshop.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Jozef Hrlík - AGROSKLAD.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 • kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
  - tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
  - tovar nesmie byť použitý
  - tovar musí byť nepoškodený
  - tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
  - zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra
 • ak kupujúcemu bola účtovaná preprava za doručenie objednaného tovaru, pri odstúpení od zmluvy peniaze za prepravu nebudú vrátené, poplatky znáša kupujúci

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny prepravného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Prepravné a balné

6.1 Spoločnosť Jozef Hrlík - AGROSKLAD si balné neúčtuje.

6.2 Cena prepravy je uvedená vrátane DPH .Prepravca bude vybrany podľa váhy a druhu tovaru
      (objem,rozmer,bandaska,paleta a pod.).Cena prepravy sa určuje podľa váhy objednaného tovaru.

123Kurier ceník platný od 1.3.2022

váha v kg

štandard 48 hod.

expres 24 hod.

balík do

 3kg

  7,08€

 9,90€

balík do

 5kg

  7,44€

10,50€

balík do

10kg

  7,68€

10,80€

balík do

15kg

  8,10€

11,50€

balík do

20kg

  8,46€

11,88€

balík do

30kg

  9,36€

13,38€

balík do

40kg

10,92€

15,72€

balík do

50kg

12,36€

17,88€

Toptrans

Preprava objednaného tovaru skladajúcich sa s viacerých balíkov, ktorých súčet váhy bude tvoriť základ pre výpočet prepravného, ďalej pri nadobjemných zásielkach, paleta, bandaska, tyč, trubka je stanovená, podľa ceníka prepravnej spoločnosti TOPTRANS alebo individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ceník prepravného kuriérom TOPTRANS platný od 1.2.2021 vrátane DPH 20%

váha v kg

do 100km

do 200km 

do 300km

do 400km

do 500km

balik do

5kg

7,08€

7,92€

9,54€

10,20€

10,74€

balik do

15kg

9,90€

12,30€ 

12,24€

13,68€

15,06€

balik do

30kg

14,88€

17,28€

19,14€

20,70€

21,96€

balik do

50kg

19,62€

23,34€

26,10€

28,26€

30,24€

balik do

75kg

24,66€

29,70€

33,36€

36,42€

39,00€

balik do

100kg

28,98€

35,28€

39,96€

43,68€

46,86€

balik do

150kg

38,64€

47,28€

54,00€

59,46€

63,90€

balik do

200kg

45,48€  

56,52€

64,68€

71,58€

77,10€

balik do

300kg

57,54€  

72,24€

83,52€

92,58€

100,20€


Preprava objednaného tovaru s váhou nad 300kg a pri nadobjemných zásielkach je stanovená individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.3 Pri osobnom odbere v kamennej predajni v Žabokrekoch nad Nitrou sa prepravné neúčtuje.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Jozef Hrlík - AGROSKLAD na základe vystavenej faktúry podla objednaného tovaru, ktorá bude následne zaslaná na mail uvedený kupujúcim.

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe vystaveného príjmového peňažného dokladu.

7.4 Platba kreditnou kartou v kamennej predajni .

7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravnej služby TOPTRANS na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Jozef Hrlík - AGROSKLAD po vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Jozef Hrlík - AGROSKLAD a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti  Jozef Hrlík - AGROSKLAD je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Jozef Hrlík - AGROSKLAD, Žabokreky nad Nitrou 17, 95 852 Žabokreky nad Nitrou.

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.agrosklad-eshop.sk

10.1 Spoločnosť  Jozef Hrlík - AGROSKLAD upozorňuje, že informácie uvedené na www.agrosklad-eshop.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť  Jozef Hrlík - AGROSKLAD môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Spoločnosť  Jozef Hrlík - AGROSKLAD nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť  Jozef Hrlík - AGROSKLAD sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch, okrem prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru, v takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.